Bel ons
045-5750722
Openings Tijden
Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:30

Kwaliteits register

Alle bij Fysiovoerendaal werkzame therapeuten staan ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) van het KNGF.  In dit register worden fysiotherapeuten geregistreerd die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen:

De fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register.

De fysiotherapeuten nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector en tuchtrecht.

De fysiotherapeuten scholen zich verplicht bij middels geaccrediteerde bij- en nascholing van het KNGF.

De fysiotherapeuten werken conform KNGF-richtlijnen.

De fysiotherapeuten voldoen aan het KNGF beroepsprofiel Fysiotherapeut.

De fysiotherapeuten voldoen aan het AVG  autoriteitpersoonsgegevens

 

 

Klachten regelement

Heeft u klachten omtrent uw behandeling oftewel uw behandelaar, U heeft  recht van klagen  Maak dit in eerste instantie bespreekbaar met uw behandelend therapeut. Indien u hier behoefte aan heeft kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon uit uw persoonlijke omgeving.

Mocht u verdere vragen hebben, danwel niet tevreden zijn met het resultaat van het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de leidinggevenden/praktijkhouders  van FysioVoerendaal.  Zij zullen dan zorgdragen voor afhandeling van uw klacht.

Indien het overleg tussen u en de praktijk niet het gewenste resultaat heeft kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF.  U dient uw klacht te melden bij het secretariaat van de klachtencommissie. Voor verdere informatie kunt u het klachtenreglement inzien via KNGF.

Privacy reglement

FysioVoerendaal werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Klik en lees ons privacy beleid.

Daarnaast werkt FysioVoerendaal ook conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

In deze wet zijn de patiëntenrechten en - plichten vastgelegd. In de eerste plaats houdt dit in dat een patiënt die zich meldt voor behandeling een overeenkomst met de behandelaar aangaat. Op basis daarvan zijn deze wettelijke rechten en plchten vastgelegd zowel voor de patiënt als zijn behandelaar.

In deze wet is ook het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy geregeld. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. (Para)Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand die kan waarnemen, tenzij de patiënt daarmee instemt. Het (para)medische dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degene die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden.

Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben.

Samen werken

Wij zijn als FysioVoerendaal aangesloten bij  het KNGF, het NVMT, het NVFL, het schoudernetwerk  SOZL, het Parkinsonnetwerk, Het Claudicationetwerkhet COPD-netwerk, het FOZL. Daarnaast werken we nauw  samen met de bij ons in het pand "Op weg" werkzame disciplines al het Paramedischcentrumvoerendaal.nl.  De volgende paramedische disciplines zijn hier werkzaam  Ergotherapie LeunissenLogocura,  podotherapie Koenen  en de diëtiste . We werken verder nauw samen met de huisartsenpraktijk Dammerich en met de huisartsen  in de ons omringende gemeenten.  Uiteraard is er verder ook een goede samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis en hetMUMC.

Sinds 1 januari 2006 heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of medisch specialist rechtstreeks een afspraak kunt maken bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut zal tijdens het eerste contact een screening uitvoeren. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen. (bron: KNGF)

Uw huisarts speelt een centrale rol omtrent de coordinatie van uw zorg. Om deze reden wordt uw huisarts van de screening schriftelijk op de hoogte gebracht, mits u hiervoor toestemming geeft.

Heeft u een klacht over uw behandeling of u bent er niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons vertelt. U kunt ervan op aan, dat we uw klacht vertrouwelijk en serieus zullen behandelen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken.
Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen fysiotherapeut dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemiddelen. Schroom niet om in dat geval daar ook om te vragen. Heeft dat ook geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht melden bij het KNGF

-Recht op inzage in het dossier
We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier, dat we over u hebben aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Net zoals de huisarts heeft ook de fysiotherapeut een geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling maar wordt aan derden over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen.
Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.
-verslag aan de arts
Aan het eind van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is wordt er een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts verzonden wordt.
-Archivering
In principe worden we verplicht om uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij ervoor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk aan ons vragen. In dat geval zijn wij verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

-Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut?
Het tarief hangt ter inzage in de wachtkamer van de praktijk. Voor gespecialiseerde behandelingen en behandeling aan huis gelden afwijkende tarieven.
Kijk ook voor andere tarieven even op de lijst in de wachtkamer of op de website prijslijst

-Wie vergoedt de behandeling?
De vergoeding hangt af hoe u aanvullend verzekerd bent en of het een chronische aandoening volgens de zgn. lijst Borst betreft. Vraag even na bij uw therapeut:

Vergoeding uit de hoofdverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:

*Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen (2 maal 9 behandelingen) per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. - CSI 003 (fysiotherapie), CSI 004 en/of 005 (2 maal 9 behandelingen kinderfysiotherapie). In sommige gevallen moet u voor verlenging van de eerste 9 een verwijzing hebben, zie onder 'administratief' en 'verwijzingen'.Meer behandelingen kan vanuit de aanvullende verzekering en alleen als de ouders een aanvullende verzekering hebben afgesloten - CSI 009. In het geval van een chronische aandoening vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. - CSI 001

*Voor 18 jaar en ouder wordt bij chronische aandoeningen pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat u rekening houdt met de vergoeding zoals deze in de Lijst Chronische Aandoeningen staat omschreven.Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een chronische aandoening wel de eerste 20 behandelingen:

 • Bij incontinentieproblemen worden éénmalig de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, mits uitgevoerd door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (zo nodig daarna via de aanvullende verzekering) - CSI 010
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2b worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering ;gedurende 12 maanden ;vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist ( zo nodig daarna via de aanvullende verzekering). In dit geval hanteert u de prestatiecode 9248 en een CSI-code 011. Deze vergoeding is in principe eenmalig. In de andere gevallen van perifeer arterieel vaatlijden is de diagnosecode xx48 en de CSI 008 en vanaf 21e behandeling CSI 001.Veel verzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut volgen.
 •  Bij artrose van heup of knie worden m.i.v. 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering De diagnosecodes zijn 6223 en 7023, de CSI-code is 012. Zijn er meer behandelingen nodig dan kan dat via een eventuele aanvullende verzekering vergoed worden, echter De Friesland en Zorg en Zekerheid vergoeden deze aandoening van heup en knie niet vanuit de aanvullende verzekering. Een alleen bij het label Salland valt deze behandeling niet onder het verplicht eigen risico. Is er na de periode van 12 maanden een nieuwe artroseklacht in heup of knie aanwezig dan kan bovenstaande werkwijze herhaald worden.

*Alleen de behandelingen die vergoed worden uit de hoofdverzekering  cq basisverzekering worden belast met een eigen bijdrage ( in  2018 €385,- )

*Niet nagekomen afspraken. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

bron: rijksoverheid

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de Fysiotherapie Voerendaal. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Indien de patiënt/cliënt aanvullend verzekerd is voor Fysiotherapie zal bij de betreffende zorgverzekeraar zoveel mogelijk rechtstreeks worden gedeclareerd.

3. Indien Fysiotherapie Voerendaal geen afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, ontvangt de patiënt/cliënt van Fysiotherapie Voerendaal een nota die rechtstreeks dient te worden voldaan.

4. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt/cliënt van Fysiotherapie Voerendaal een nota die rechtstreeks dient te worden voldaan.

5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

6. De declaraties van de fysiotherapeut van Fysiotherapie Voerendaal dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

7. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal de patiënt/cliënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan volgt een betalingsherinnering per post welk verhoogd wordt met administratiekosten en wettelijke rente.

8. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt . De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro alles exclusief omzetbelasting.

Om ervoor te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en om een goede gang van zaken te realiseren hebben wij dit huisreglement ontwikkeld.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft met een van de therapeuten, dan hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw behandelend fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 15 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door u behandelend therapeut gehaald bent, meldt u dan bij de receptie.
 • de patiënt/cliënt neem  bij iedere behandeling een haandoek mee
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaart mee. De therapeut kan hierop de volgende afspraken invullen.
 • Om een vlot verloop van de "intake" te kunnen bewerkstelligen, is het zeer wenselijk dat u bij uw eerste afspraak uw ziekenfondspas of polis meeneemt en tevens een ID-kaart, rijbewijs en/of paspoort. Mochten uw gegevens tussentijds wijzigen kunt u dit graag kenbaar maken.
 • Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Om deze reden is voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf uw persoonlijke behandellimiet en vergoedingen in acht te nemen. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden!
 • Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en kunnen wij rechtstreeks digitaal declareren tegen contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen tellen de praktijktarieven.
 • Indien u een afspraak met de therapeut niet kunt nakomen, dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Verzekeraars vergoeden niet-nagekomen afspraken niet. Wij zijn dan ook genoodzaakt niet-nagekomen afspraken bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of oefent in de trainingsruimte dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel te dragen met schone zolen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van aldaar aanwezige Krant en  lectuur. Het is niet de bedoeling tijdschriften mee naar huis te nemen.
 • U kut verder gebruik maken van Free Wifi

De no-claim regeling van 2007 ( maximale teruggaaf van 255 euro voor mensen die weinig gebruik maken van de zorg ) werd vervangen vanaf 1 januari 2010 door een verplicht eigen risico van 165 euro. Vanaf 1 januari 2011 werd deze 170 euro. Vanaf 1 januari 2012 werd het weer hoger naar 220 euro. Vanaf 1 jan 2013 is het eigen risico 350 euro.Vanaf 1 jan 2014 is het eigen risico 360 euro. Vanaf 1 januari 2015 is het eigen risico 375,00 euro. In 2016 werd dit bedrag 385,00 euro en werd niet verhoogd in 2017. Bezoek aan de huisarts en fysiotherapie uit de aanvullende verzekering vallen daarbuiten. Fysiotherapie uit de hoofdverzekering valt wel onder het eigen risico.

Klanten Ervaringsonderzoek

 Wordt regelmatig bijgewerkt vanuit PREM 2.0

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest