Paramedisch Centrum Voerendaal Fysiotherapie voerendaal home PMC Voerendaal praktijk PMC Voerendaal vragen PMC Voerendaal  therapieen PMC Voerendaal contact Fysiotherapie
FysioVoerendaal
Raadhuisplein 1A
6367 ED Voerendaal
T 045-5750722
F 045-5620771

E info@fysiovoerendaal.nl
Fysiotherapie  

Vragen


>Wat is Fysiotherapie?
>Welke specialisaties hebben we in huis?
>Wat neemt u mee naar de praktijk?
>Directe toegankelijkheid fysiotherapie, DTF?
>Wat moet u doen als u verhinderd bent?
>Wat als uw Fysiotherapeut afwezig is?
>Is er een wachtlijst?
>Wat zijn onze openingstijden?
>Waar kunt u terecht met uw eventuele klacht?
>Wat gebeurt er met uw gegevens?
>Hoe is de betaling geregeld?
>Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
>Wat zijn de behandelvoorwaarden?
>Wat is de no-claim regeling? Eigen risico?
>Wat zijn onze tarieven Fysiotherapie  01-01-2015
>Hoe kies ik een zorgverzekering 


Links naar patienten organisaties


Q koorts

Q-support is landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatienten met chronsische Q-koorts en mensen met QVS (Q-koorts Vermoeidheidsyndroom ) www.q-support.nu

 

 

 

 

Wat is fysiotherapie?

Binnen de gezondheidszorg behandelt de fysiotherapeut klachten van velerlei aard. Waar nodig krijgt u advies, begeleiding of behandeling bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, het lymfestelsel, de huid, het hart en longen kunnen worden behandeld. De aandoeningen ontstaan bijvoorbeeld na een operatie, het uitoefenen van werkzaamheden, tengevolge van spanningen, tijdens het sporten of door veroudering.

Terug

Welke specialisaties hebben we?

In onze praktijk hebben we naast fysiotherapie de beschikking over Manuele Therapie , Medische Trainings Therapie. Medical Taping, sportfysiotherapie,revalidatie training. daarnaast beschikken we over speciale vaardigheden voor het behandelen van klachten van het ademhallinsgapparaat en neurologissch verworven aandoeningen zoals CVA, MS , ALS en M.Parkinson. Ook hebben we mogelijkheid om functioneel gericht te gaan trainen na een nieuwe knie en of heup.


Terug

Wat neemt u mee naar de praktijk?


- Indien van toepassing de verwijzing van de arts
- Identificatiebewijs en/of poliskaartje
- Een handdoek en/of badlaken
- Medicijnkaart
- Andere aanvullende informatie over uw ziektebeeld.
- Lees thuis eerst goed uw verzekeringvoorwaarden door.

Terug

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie?

Het is niet meer nodig om een verwijzing van een arts te krijgen om door uw fysiotherapeut behandeld te worden. De therapeut zal een screening doen en aan de hand daarvan beoordelen of het nuttig c.q. zinvol is om behandeld te worden.

Uw eerste bezoek en vervolg behandelingen?
Tijdens de eerste behandelingen proberen we inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen en een onderzoek naar uw klachten uit te voeren. Het is noodzakelijk om te weten wat uw klachten heeft veroorzaakt of onnodig laat voortduren. Op basis van het onderzoek stellen we in overleg met u een behandelplan op. Als blijkt dat we meer informatie nodig hebben, nemen we met uw toestemming contact op met uw arts.

Terug


Wat moet u doen als u verhinderd bent?


Het is erg belangrijk dat u, als u niet kunt komen, een behandelafspraak minstens 24 uur van te voren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan dan een andere patiënt worden behandeld. Een niet op tijd afgemelde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering declareren en wordt dan bij uzelf in rekening gebracht

Terug

Wat als uw Fysiotherapeut afwezig is?

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut ( ziekte/ vakantie/ cursus) wordt als dat nodig is voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo snel mogelijk op om uw afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas

Terug

Is er een wachtlijst?


Vrijwel altijd kunnen we binnen vier dagen na aanmelding aan uw behandeling beginnen. Meestal moet er alleen gekeken worden wanneer er ruimte is om een afspraak te maken.

Terug

Wat zijn onze openingstijden?

We zijn open van 7.30 tot en met 20.00 uur.
zaterdag en zondag zijn we gesloten.
Natuurlijk kunt u alleen op de afgesproken tijd in behandeling komen.

Terug

Waar kunt u terecht met uw eventuele klacht?


Heeft u een klacht over uw behandeling of u bent er niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons vertelt. U kunt ervan op aan, dat we uw klacht vertrouwelijk en serieus zullen behandelen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken.
Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen fysiotherapeut dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemiddelen. Schroom niet om in dat geval daar ook om te vragen. Heeft dat ook geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht melden bij het KNGF. Er liggen folders in de praktijk.

Terug

Wat gebeurt er met uw gegevens?

-Recht op inzage in het dossier
We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier, dat we over u hebben aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Net zoals de huisarts heeft ook de fysiotherapeut een geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling maar wordt aan derden over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen.
Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.
-verslag aan de arts
Aan het eind van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is wordt er een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts verzonden wordt.
-Archivering
In principe worden we verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij ervoor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk aan ons vragen. In dat geval zijn wij verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Terug

Hoe is de betaling geregeld?

 -Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut?
Het tarief hangt ter inzage in de wachtkamer van de praktijk. Voor gespecialiseerde behandelingen en behandeling aan huis gelden afwijkende tarieven. 
Kijk ook voor andere tarieven even op de lijst in de wachtkamer.

-Wie vergoedt de behandeling?
De vergoeding hangt af hoe u aanvullend verzekerd bent en of het een chronische aandoening volgens de zgn. lijst Borst betreft. Vraag even na bij uw therapeut:
Vergoeding uit de hoofdverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:
*Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed uit de hoofdverzekering, en die worden niet belast met het eigen risico.
*Aandoenigen met een chronische indicatiecode krijgen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering en vanaf de 21 de behandeling uit de hoofdverzekering.Een verwijzing van een arts is dan wel verplicht
*Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.
*Alleen de behandelingen die vergoed worden uit de hoofdverzekering worden belast met een eigen bijdrage ( in 2015 €375,-, 2016 €385,-)

bron: rijksoverheid


Terug

Wat zijn de Betalingsvoorwaarden?

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de Fysiotherapie Voerendaal. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. De patiënt/cliënt dient bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

3. Indien de patiënt/cliënt aanvullend verzekerd is voor Fysiotherapie zal bij de betreffende zorgverzekeraar zoveel mogelijk rechtstreeks worden gedeclareerd.

4. Indien Fysioteherapie Voerendaal geen afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, ontvangt de patiënt/cliënt van Fysiotherapie Voerendaal een nota die rechtstreeks dient te worden voldaan.

5. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt/cliënt van Fysiotherapie Voerendaal een nota die rechtstreeks dient te worden voldaan.

6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

7. De declaraties van de fysiotherapeut van Fysiotherapie Voerendaal dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

8. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal de patiënt/cliënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan volgt een betalingsherinnering per aangetekende post welk verhoogd wordt met administratiekosten en wettelijke rente.


9. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt . De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro alles exclusief omzetbelasting.

Terug

 


Onze behandeltarieven per 01-01-2015

 

Fysiotherapie zitting
€ 28,50
Lange fysiotherapie zitting
€ 36,50
Manuele therapie
€ 36,50
Toeslag behandeling aanhuis
€ 10,00
Toeslag behandeling in inrichting
€ 5,00
Screening ( kort consult)
€ 10,00
Intake en onderzoek (eerste behandeling)
€ 40,00
Fysiotherapeutisch Consult( op verzoek van de arts )
€ 50,00
 
Groepstherapie
€ 14,00
Eenvoudige rapporten
€ 37,70
Gecompliceerde rapporten € ,=
Sportmassage per half uur € ,=
Medische Fitness( 10 x) € ,=
Fittest voor de medische fitness € ,=
Fysiofitheidsscan € ,=
 

ontwikkeling tarieven ft

 

Terug naar begin

 

Wat zijn de behandelvoorwaarden?

1) Tijdens de behandelperiode heeft de patiënt de mogelijkheid om gebruik te maken van de oefenzaal. Na de behandelperiode kan u in overleg zelfstandig verder oefenen.
2) In verband met de hygiëne wordt u geadviseerd een handdoek mee te brengen. Bij gebruik van de oefenzaal ook gymschoenen mee te brengen.

Terug


Wat betekent de no-claim regeling?

De no-claim regeling  van 2007 ( maximale teruggaaf van 255 euro voor mensen die weinig gebruik maken van de zorg ) werd vervangen vanaf 1 januari 2010 door een verplicht eigen risico van 165 euro. Vanaf 1 januari 2011 werd deze 170 euro. Vanaf 1 januari 2012 werd het weer hoger naar 220 euro. Vanaf 1 jan 2013 is het eigen risico 350 euro.Vanaf 1 jan 2014 is het eigen risico 360 euro. Vanaf 1 januari 2015 is het eigen risico 375,00 euro. Het eigen riscco werd in 2016 weer verhoogd naar 385 euro. Bezoek aan de huisarts en fysiotherapie uit de aanvullende verzekering vallen daarbuiten. Fysiotherapie uit de hoofdverzekering valt wel onder het eigen risico.

 

eigenbijdrage


Terug

 


Hoe kies ik een zorgverzekering?

poster KNGF

zorgvergelijker 2016

fysiovergoeding.nl

independer

geld.nl

consumentenwijzer.nl

Scrol door naar beneden toe en uw kunt uw keuze gaan vergelijken?

Fysiotherapie Voerendaal